Ouderen Contact Middag

Ouderen
donderdag 08 september 2022  14:30 - 16:30

Programma september 2022

Welkom: door Ad Stout

Zingen: Psalm 78: 1

Neem, o mijn volk, neem mijne leer ter ore,

neig oor en hart, om naar mijn stem te horen!

‘k Zal met mijn mond u wijze spreuken leren,

verborgenheên, vanouds af waardig t’ eren:

mij vloeit een schat van wijsheid uit den mond,

gelijk een bron, die voortspringt uit den grond.

Gebed: door ds. A. van Lingen

Schriftlezing: Mattheüs 11: 1- 6

’s HEEREN goedheid kent geen palen.

God is recht, dus zal Hij door

onderwijzing hen, die dwalen,

brengen in het rechte spoor.

Hij zal leiden ’t zacht gemoed

in het effen recht des HEEREN:

wie Hem need’rig valt te voet,

zal van Hem Zijn wegen leren.

Meditatie: door ds. A. van Lingen

Zingen Psalm 25: 6

Wie heeft lust den HEER’ te vrezen,

’t allerhoogst en eeuwig goed?

God zal Zelf zijn Leidsman wezen,

leren hoe hij wand’len moet.

’t Goed, dat nimmermeer vergaat,

zal hij ongestoord verwerven,

en zijn Godgeheiligd zaad

zal ’t gezegend aard’rijk erven.

Pauze

Zingen: Psalm 51: 7

Dan zal ik elk, die ’t heilspoor bijster is,

vrijmoedig al Uw rechte wegen leren;

de zondaar zal zich dan tot U bekeren,

en scheppen moed uit mijn behoudenis.

O God, Gij God mijns heils, vergeef mijn schuld,

mijn bloedschuld toch, hoe billijk ook te doemen,

dan zal mijn mond, met zangstof weer vervuld,

Uw heilig recht gepaard met goedheid roemen.

Presentatie: “Onderwijs vroeger en nu”

door dhr. Leyssen uit Maasland

Zingen: Psalm 78: 3

Want God heeft Zijn getuigenis gegeven

aan Jacobs huis, een wet om naar te leven,

die Israël zijn nageslacht moet leren,

opdat men nooit haar kennis moog’ ontberen.

God vordert dat de naneef eeuwen lang

van kind tot kind dit onderwijs ontvang’.

Mededelingen

Sluiting met gebed: door Ad Stout