Actie jaarbijdrage

Dit betreft een vaste vrijwillige bijdrage die bedoeld is om de financiële lasten van de gemeente te kunnen dragen. Het betreft een (jaarlijks gevraagde) vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat ieder gezin of gemeentelid zelf bepaalt hoeveel men bijdraagt. Een ieder draagt hierin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. De bijdrage is bestemd voor de eigen kerkelijke gemeente. Met elkaar dragen we de financiële lasten. Zoals de kosten van instandhouding van de predikantsplaats, de kosten van de kerkelijke gebouwen en de diverse overige kosten. In de begroting die wordt opgesteld valt te lezen wat er jaarlijks nodig is.

Zoals u inmiddels wel weet is de jaarbijdrage voor de kerk de belangrijkste bron van inkomsten. Ieder jaar wordt door de plaatselijke kerken in Nederland deze actie gehouden onder de naam van Actie Kerkbalans. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastoraat enzovoorts – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden. Als Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg mogen we ons gelukkig weten dat er jaarlijks veel geld opgebracht wordt voor de jaarbijdrage. En we zijn blij met al die kleine en grote giften. Daarom doen we steeds opnieuw een beroep op u.

Actie jaarbijdrage 2022

Deze actie is gepland in januari 2022

Vrijdag 21 jan. wordt het materiaal bezorgd bij de gemeenteleden.
Vrijdag 28 jan. wordt de toezeggingskaart bij de adressen opgehaald

Mocht u niet benaderd zijn/worden voor de actie jaarbijdrage en wilt u wel meedoen?

Dat kan door uw bijdrage over te maken op een van de volgende bankrekeningnummers onder vermelding van actie jaarbijdrage

Bank SNSB: NL 65 SNSB 081 52 03 284
Bank INGB : NL 82 INGB 000 15 25 712

Beiden ten name van: Coll. van kerkrentmeesters der Herv.Gemeente Kinderdijk-Middelweg te Nieuw-Lekkerland.

Actie jaarbijdrage 2021

Tweede telling (17-02-2021)
Met nog enkele nagekomen toezeggingen is de eindstand van de jaarbijdrage uitgekomen op een bedrag van € 150.432,40. Wat een geweldig mooi resultaat! Het college van kerkrentmeesters dankt u hartelijk en hopen deze gave ten dienste van de gemeente te gebruiken.

Eerste telling (29-01-2021)
Het college van kerkrentmeesters deelt u dankbaar mee dat er na de eerste telling een bedrag voor de jaarbijdrage is toegezegd van € 144.000. Begroot was een bedrag van € 137.000. Dit is ver boven verwachting, helemaal in deze onzekere tijd. Naast God, danken wij u heel hartelijk voor uw vertrouwen en meeleven.

Dit is ook ruim € 5.000,- boven de begroting zodat we ook dit jaar geen rondgang zullen organiseren voor de solidariteitskas.