Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 2 oktober 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Dr. A. J. Kunz - Katwijk
Thema: Zwijgende mensen - de sprekende God
Schriftlezing: 1 Koningen 8 vers 17 - 41, Mattheus 27 vers 45 - 50
Tekst voor de prediking: 1 Koningen 18 vers 21

Collectes:

1. Diaconie: Messias belijdende Joden
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
79 vers 6 en 7
Psalm
103 vers 8 en 9
Psalm
145 vers 1 en 5
Psalm
80 vers 9
Psalm
80 vers 11
Psalm
18 vers 8 en 9
Psalm
86 vers 3
Psalm
135 vers 9 en 12

Op deze Israëlzondag willen we de diaconiecollecte bestemmen voor de Messias belijdende Joden.

Nadat Jezus als Messias is afgewezen, huilt Hij om Jeruzalem. Intens bidt Hij. Liever wilde Hij Zijn leven wegschenken tot in de dood van het kruis.

Zelfs daar heeft Hij nog gebeden: ‘Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Luk. 23:34)

Zou de Vader dit gebed van Zijn eigen Zoon niet hebben verhoord ? Zou Hij niet langer met het Israël dat Jezus afwees zijn opgetrokken ?

Zou Hij werkelijk Zijn verbond en beloften aan Israël hebben verbroken ? Nog steeds is Jezus Voorbidder en Pleitbezorger !

Joden die Jezus als de Messias erkennen zijn onze broeders en zusters in het geloof.

Zij getuigen aan andere Joden in woord en daad van Jezus als enige Weg tot de Vader.

In dit getuigenis hebben zij uw gebed en steun hard nodig. Van harte aanbevolen.