Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 22 januari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. Snoek - Kesteren
Thema: Honger naar Gods gerechtigheid
Schriftlezing: Mattheus 5 vers 1-16
Tekst voor de prediking: vers 6

Collectes:

1. Diaconie: Gereformeerde Bond
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
116 vers 7 en 10
Psalm
146 vers 1 en 5
Psalm
119 vers 52
Psalm
42 vers 1 en 2
Lofzang van
Maria vers 6
Psalm
89 vers 7

Visie, Missie & Doel

Visie

De Gereformeerde Bond werd in 1906 opgericht om in de toenmalige ‘Nederlandse Hervormde Kerk’ op te komen voor de leer van de Reformatie zoals deze met name in de belijdenisgeschriften (Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) is samengevat.
Dat was, dat is en dat blijft nodig. In het geheel van de theologie, in het kerkelijk beleid en – met name ook – in de zuivere prediking van de Bijbel, het Woord van God, die aansluit op de belijdenisgeschriften als spreekregel van de Reformatie. In de liturgie nemen de Psalmen een belangrijke plaats in.

Missie

Het bevorderen dat de Protestantse Kerk in Nederland gehoorzaam is aan de Bijbel en zich gebonden weet aan de belijdenis van de Reformatie.

Doel

  • Het vormen en het toerusten van gemeenteleden, kerkenraadsleden, predikanten en studenten – gehoorzaam aan de Bijbel en gebonden aan de belijdenis van de Reformatie.
  • Het ondersteunen van studenten en het aanwezig zijn op universiteiten.
  • Het ondersteunen van kwetsbare kerkelijke gemeenten in ons land.