Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 22 mei 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. P. G. Oskamp - Waverveen
Thema: De belofte van de Vader
Schriftlezing: Jesaja 43 vers 16-44, Handelingen 1 vers 4 en 5
Tekst voor de prediking: Jesaja 44 vers 3 en 4

Collectes:

1. Diaconie: Kindertehuis Jemima
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
38 vers 21
Psalm
1 vers 1 en 2
Psalm
65 vers 2
Psalm
63 vers 1 en 2
Psalm
107 vers 17 en 18
Psalm
92 vers 7

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor St. Jemima

In het christelijke Huize Jemima wonen jongvolwassenen die meervoudig beperkt zijn.

Al de bewoners hebben een tragische achtergrond en gezondheidsproblemen. Ze hebben hun leven lang professionele zorg nodig.

De christelijke stichting Jemima geeft hen een warm en veilig thuis.

De verplegers, therapeuten en begeleiders geven veel om deze bewoners en willen ze nog meer kwaliteit van leven bieden dan ze nu al doen.

Daarom zijn is deze stichting zo’n 2,5 jaar geleden begonnen met een adoptieprogramma, zie voor meer info hierover: https://www.jemima.nl/adoptieprogramma

Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.(…)

Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

Deze Bijbeltekst motiveert hen bij deze christelijke opdracht: liefde en zorg geven aan de zwakkeren in de samenleving.

Met deze christelijke barmhartigheid proberen zij elke dag weer in Jezus’ voetsporen te treden.

Van harte dit werk in uw voorbede en gave aanbevolen.