Aanpassingen erediensten

vrijdag 12 november 2021

Ongetwijfeld volgt u het nieuws en weet u dat de situatie rondom het coronavirus niet rooskleurig is.
Oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames, zeker ook in onze regio, hebben ertoe geleid
dat er vanuit de regering extra maatregelen zijn voorgeschreven. Belangrijk hierin is het advies om de
1.5 meter weer in acht te nemen. Ook vanuit de PKN is het advies om deze regel weer toe te passen
in de erediensten.

Vanuit deze adviezen heeft de kerkenraad besloten om m.i.v. van zondag 14 november deze regel
weer in te voeren. Dit betekent dat we in de Rehoboth weer teruggaan naar 145 en in de Kinderdijk
naar 50 personen. Tevens zullen we de gemeentezang beperken tot 1 couplet per zangmoment.

Voor wat betreft het reserveren verandert er vooralsnog niets. Wel willen we u vragen om uw jassen
weer mee de kerk in te nemen om zo min mogelijk gebruik te maken van de garderobe.
We doen een beroep op uw verantwoordelijkheid om bij het verlaten van de kerk dit bank voor
bank te doen en elkaar de ruimte te geven. Neem ook daar de 1.5 meter serieus! U doet het niet
voor u zelf maar voor uw medebroeder of zuster.

Voor wat betreft het gemeenteleven is er nu nog geen noodzaak daar veranderingen voor te
schrijven al is het verstandig zoveel mogelijk de 1.5 meter maatregel in acht te nemen. Mochten er
maatregelen worden voorgeschreven die iets zeggen over het maximum aantal mensen wat u thuis
mag ontvangen heeft dat consequenties voor de huisbijbelkringen. Ga daar als leiding verstandig
mee om en zoek naar alternatieven! De kerkenraad hecht er waarde aan om dit kringwerk wel
doorgang te laten vinden. Zeker in deze tijd is ontmoeting en gesprek rondom Zijn Woord belangrijk.

Ten slotte, het doet ons als kerkenraad pijn dat we deze stap weer moeten zetten. We hadden het
graag anders gezien maar we denken deze keuzes te moeten maken en vragen uw begrip en
medewerking hierin.