Brief lockdown en kerkdiensten

woensdag 22 december 2021

Beste gemeenteleden,
Opnieuw zijn we geconfronteerd met een lockdown. Een ingrijpend besluit dat afgelopen zaterdag is genomen en als doel heeft het aantal contacten te minimaliseren om zo besmettingen met de omikron-variant zoveel mogelijk te voorkomen. Het moderamen van de kerkenraad heeft naar aanleiding hiervan op 21 december vergaderd. We ervaren dat bij het nemen van besluiten rondom corona verschillende uitganspunten een rol spelen. Enerzijds willen we graag vorm geven aan gehoorzaamheid aan de overheid en zijn we ons bewust van de buitenwereld die kritisch naar ons kijkt. Anderzijds dragen we zorg voor gemeenteleden. Bij beide aspecten speelt bovendien de eer van God. We zullen zijn Naam zowel in onze liefde voor Hem als onze houding tegenover onze omgeving hoog moeten houden. Daarbij voelen we in het bijzonder een grote verantwoordelijkheid voor het bij de gemeente betrokken houden van de jeugd.

Besluitvorming
Als kerkenraad laten we ons bij de besluitvorming adviseren door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), de adviezen van de landelijke kerk (PKN) en onze ‘commissie kerkdiensten’.

Op basis van de hierboven genoemde uitgangspunten en de gekregen adviezen hebben we de volgende besluiten genomen.

 1. Erediensten
  De komende kerkdiensten geldt voor beide kerkgebouwen een maximaal aantal aanmeldingen van 50 kerkgangers per dienst. De overheid wenst om alles digitaal te doen en fysieke bijeenkomsten tot een minimum te beperken. De overheid en CIO laten ruimte om, maximaal 50 kerkgangers uit te nodigen, met in acht neming van de 1,5 meter. Wij zijn van mening dat dit aantal verantwoord is en draagvlak heeft binnen de gemeente. We hebben de uitgangspunten die hierboven beschreven staan, laten meewegen in dit besluit. De tijden van de erediensten blijven ongewijzigd. U kunt zich op de gebruikelijke wijze aanmelden voor een dienst. Maakt u hier vooral gebruik van. Een aantal specifieke mededelingen:

  1. Kerstfeest Zondagsschool 25 december 16:00 uur
   Tijdens de viering is er ruimte voor de kinderen van de zondagsschool (geen aanmelding nodig). Daarnaast zullen de leiding en de medewerkers van de dienst aanwezig zijn. Overige gemeenteleden of belangstellenden kunnen de viering via de livestream meebeleven.
  2. Oudejaarsdienst 31 december 19:00 uur
   Tijdens deze dienst zal voorrang gegeven worden aan de familie van de overledenen die
   worden herdacht. Later in de week zal voor iedereen ruimte zijn om zich aan te melden.
  3. Bevestiging en afscheid ambtsdragers 9 januari
   Tijdens de ochtenddienst in Rehoboth zullen de nieuwe ambtsdragers in het ambt bevestigd worden. Tijdens de avonddienst in Rehoboth zullen de aftredende ambtsdragers afscheid nemen. Er is in beide diensten ruimte voor familie om zich aan te melden. Later in de week zal voor iedereen ruimte zijn om zich aan te melden.
 2. Zingen
  Het zingen tijdens de erediensten is teruggebracht naar 1 couplet per zangmoment. Tijdens de Kerstdagen zullen er na de diensten (staande) 1 of 2 kerstliederen gezongen worden.
 3. Pastoraat & huisbezoek
  Het pastoraat blijft doorgaan, met dien verstande dat zowel wie bezocht worden als wie bezoekt daarmee instemmen. Er vindt vooraf dus altijd contact plaats. Verder gelden de regels met betrekking tot bezoek, zoals de overheid die heeft vastgesteld.
 4. Gemeentewerk
  De komende periode liggen catechese, clubs, verenigingen, Bijbelkringen en zondagsscholen stil. Sommige kringen hebben goede ervaringen met Online ontmoetingen (Zoom, MS Teams, etc). Zeker het proberen waard! Een wandeling buiten met 2 personen is ook mogelijk. Het is belangrijk dat de jeugd elkaar blijft zien en ontmoeten, ook in coronatijd. Om hier op een creatieve en verantwoorde manier invulling aan te geven, zijn we in gesprek met de jeugd- en clubleiding om een alternatief te organiseren. Tevens zullen we op korte termijn een aantal (avond)diensten openstellen waarin (alleen) de jeugd zich kan aanmelden.
 5. Gemeenteavond 13 januari 2022
  De gemeenteavond van 13 januari 2022 zal online worden gehouden. U wordt uitgenodigd om uw vragen via de gemeenteapp te stellen. We hadden hier vorig jaar goede ervaring mee.

Tot slot
De tijd waarin we leven is erg onrustig. Er zijn grote zorgen, wereldwijd. De coronapandemie is helaas nog niet ten einde en we worden weer geconfronteerd met strengere maatregelen. Dit levert bij iedereen vragen op, maar ook verschillende meningen. Zijn al die maatregelen wel nodig? Moet de christelijke gemeente wel mee met afschaling en beperking? Hoe we over het overheidsbeleid ook denken, de zorgen om het geestelijk welzijn van de gemeente delen we allemaal. Wat zijn de onderlinge (online) bijeenkomsten belangrijk! Wat is het heerlijk om het Woord en de Sacramenten samen te ontvangen en om samen te bidden en te zingen. We zijn daarom dankbaar dat het, ook in deze tijd, zo mag gaan in onze gemeente. Het is van het hoogste belang om dat vast te houden. We willen niemand missen. We roepen u op om trouw te zijn in de eigen gemeente, die voelt als ons geestelijk gezin.

Laten we te midden van alle geluiden om ons heen blijven bidden voor elkaar. Met een nederige en dienende houding, zoals de Heere Jezus ons heeft geleerd: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel (Mattheüs 11:28-29).

Met een hartelijke groet,
De kerkenraad

Mocht u bovenstaande brief in PDF willen bekijken dan kunt u deze met onderstaande knop downloaden.
Brief corona en kerk 22 dec 2021