Fondsenwerving vernieuwing Rehoboth

maandag 25 september 2023

Op de afgelopen gemeenteavonden is uitgebreid gesproken over de plannen om de Rehobothkerk te vernieuwen en uit te breiden. Om de financiële haalbaarheid van deze plannen te peilen worden bij alle gemeenteleden enveloppen met informatie en een toezeggingsformulieren bezorgd. Op D.V. vrijdag 6 oktober 2023 worden de toezeggingsformulieren aan het begin van de avond bij u thuis opgehaald. Dit formulier kan in dezelfde envelop ingevuld retour. Voor uitgebreide informatie en een tekening gaat u naar: hgkm.nl/rehoboth2.0

Mocht u geen envelop hebben ontvangen en wilt u toch meedoen dan is dat zeker mogelijk.
Achter in de beide kerken liggen (blanco) enveloppen die u mee kunt nemen.
Na het invullen van het toezeggingsformulier mag de envelop bij een kerkrentmeester worden bezorgd of in de collectezak worden gedaan.

Veel gestelde vragen

1. Wat zijn de voordelen van een schenkingsovereenkomst?
Een schenkingsovereenkomst biedt de mogelijkheid om een periodieke gift vast te leggen, waarbij de schenker gedurende een vastgestelde periode (minimaal vijf jaar) een vast bedrag schenkt. Dit kan leiden tot een hogere belastingaftrek dan een eenmalige gift.
Voor de kerk is het ontvangen van periodieke schenkingen een stabiele en voorspelbare bron van financiering, waardoor de lange termijndoelen beter kunnen worden gepland en gerealiseerd.
2. Is er een rekentool waarmee mijn eigen situatie kan worden bekeken?
De protestantse kerk heeft een duidelijke pagina: geef-een-gift met uitleg over de verschillende manieren van geven. Ook verwijst de PKN naar een online schenkcalculator waarmee het belastingvoordeel van een periodieke gift kan worden berekend.

Let op: Vul in deze calculator het bedrag in dat u jaarlijks wilt geven.

3. Is er een notariële akte nodig voor een schenkingsovereenkomst?
Sinds 2014 is het niet langer nodig om de notaris in te schakelen voor een schenkingsovereenkomst. De kerkrentmeesters zullen t.z.t. een document opstellen en dit is geldig zodra zowel de schenker als de ANBI-organisatie dit beiden hebben ondertekent.
4. Wat zou het het gemiddelde bedrag zijn dat per ‘grote’ gever nodig is?
Er zijn 428 enveloppen gevuld voor gezinnen en apart voor de thuiswonende kinderen ouder dan 18 jaar.
Vanuit de historische gegevens hebben we gezien dat er 200 leden zijn die tot de grotere gevers behoren.
Om een eerlijke inschatting te maken baseren we de berekening op het aantal ‘grote’ gevers en ontstaat het volgende plaatje:
5. Waarom is een schenkingsovereenkomst fiscaal gunstiger dan een eenmalige grote gift?
Met één grote gift heeft u kans dat u in één jaar meer dan 10% van uw totale inkomen geeft. Het gedeelte dat boven deze 10% uitkomt is dan niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Door uw gift te spreiden over (minimaal) 5 jaren via een schenkingsovereenkomst geldt deze beperking van 10% niet. Ook bij periodieke giften is er nog wel een maximum, maar dat is erg hoog namelijk: € 250.000,- per jaar. Daarnaast geldt er bij een periodieke gift geen drempel (1%) zodat de gift volledig aftrekbaar is. Op de gemeenteavond is het volgende plaatje getoond:

Let op: Door afbouw van de aftrek van de hoogste schijf is het percentage van 49% onjuist. Dit wordt sinds 2019 afgebouwd naar 37% om te voorkomen dat de hogere inkomens meer voordeel hebben van de fiscale regels.

6. Heeft een periodieke schenkingsovereenkomst gevolgen voor andere normale giften?
Dit is een situatie die vaak voorkomt, maar meestal niet in de rekenmodellen wordt gepresenteerd. Als u bijvoorbeeld een kind sponsort via Woord en Daad, dan is dit een normale gift, die buiten de schenkingsovereenkomst valt. De drempel van 1% geldt niet voor giften via een periodieke schenking, maar wel voor alle andere gewone giften.

 

Kerkgenootschappen zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien zijn deze kerkgenootschappen vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.