Kerkbeheer

De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden, voor zover niet van diaconale aard, toe aan het college van kerkrentmeesters.

Half januari wordt er door de kerkrentmeesters een gemeenteavond georganiseerd. Op deze avond wordt de jaarlijkse begroting gepresenteerd en een toelichting gegeven op de actie jaarbijdrage (kerkbalans). Verder wordt er een overzicht gegeven van de werkzaamheden van het afgelopen jaar en een planning voor het komende jaar. Op deze gemeenteavond wordt ook de begroting en voorlopige jaarrekening van de diaconie gepresenteerd, waarna er ruimte is voor ontmoeting met een hapje en een drankje. Dit als blijk van waardering voor alle vrijwilligers.

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters beheren de eigendommen van de gemeente en zetten zich in om geld in te zamelen voor het onderhoud van de gebouwen en de instandhouding van de erediensten. Ook hebben ze de taak om de ledenadministratie bij te houden, de archieven en verzekeringspolissen te beheren en zijn ze verantwoordelijk voor het personeels- en vrijwilligersbeleid. Voor kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, gelden dezelfde zittingsregels die voor alle verkozen kerken­raadsleden van toepassing zijn met als verschil dat zij worden benoemd door de kerkenraad (dus zonder verkiezing door de gemeenteleden).

Correspondentieadres: Burg. Hardonkstraat 17
Email: [email protected]

A. Burggraaf (onderhoud)
☏ 0184 – 68 55 85
[email protected]
A.J. Damsteegt (onderhoud)
☏ 0184 – 79 50 78
[email protected]
J.A. de Groot (2e secretaris)
☏ 0184 – 68 21 01
[email protected]
G. Prins (penningmeester)
☏ 0184 – 68 65 69
[email protected]
Jac. Stam (2e voorzitter)
☏ 078 – 691 43 32
[email protected]
J. Stam (secretaris)
☏ 06 – 28 90 16 70
[email protected]
W.A. Stam (voorzitter)
☏ 06 – 20 08 85 42
[email protected]

Taakverdeling CvK

Binnen het het college van kerkrentmeesters zijn de taken als volgt verdeeld:

Voorzitter:
 • Algemeen beleid en organisatie op lange termijn
 • Woordvoerder en mededelingen via Kontaktblad
 • Opstellen vergaderagenda
 • Techniek bediening verwarming
 • Jaarbijdrage materiaal
 • Techniek en inhoud website
 • Contactpersoon voor subsidie trajecten
 • Opstellen onderhoudsplanningen
 • Lokaal beheerder ledenadministratie
2e Voorzitter
 • Plaatsvervangend voorzitter
 • Contactpersoon (financiën) jeugdwerk, activiteitenraad, evangelisatiecommissie en Lente- / Molenmarkt
 • Publicatieborden in kerkgebouwen.
 • Algemene orgelzaken
 • Techniek kerktelefoon
Secretaris
 • Inkomende en uitgaande correspondentie
 • Kerkbode en evt. persberichten
 • Afgevaardigde naar vergadering Kerkbode
 • Sleutelbeheer en –toekenning
 • Verhuurbeleid
 • Administratie kerktelefoon
 • Gemeentegids
2e Secretaris
 • Roosters koster, organist, kerkrentmeester en BHV (met medewerking van mevr. H. Kooijman – Gorseman)
 • Opstellen notulen van de vergaderingen (met medewerking van mevr. H. Bergacker)
 • Veiligheid in en rond de gebouwen
 • Ledenadministratie
 • Personeelszaken
Penningmeester
 • Beheer en beleid financiën; opstellen begroting en jaarrekening (betalingen / administratie)
 • Informeren gemeente via Kontaktblad
 • Financiële aspecten personeelszaken
 • Actie jaarbijdrage en verzekeringen
Onderhoud
 • Algemeen en regulier onderhoud Rehoboth en pastorie
 • Algemeen en regulier onderhoud Kinderdijk
 • Onderhoud tuinen
 • Beheer en schoonmaak (met medewerking van beheerders)
 • Geluidsinstallatie
 • Wintervoorzieningen
 • Contactpersoon voor crèche

Commissies

Er zijn commissies actief die ondersteuning verlenen aan de kerkrentmeesters op administratief terrein, bouwtechnisch gebied, onderhoud en interieurverzorging van de kerkgebouwen, de pastorie en de bijbehorende tuinen.

De telcommissie zorgt voor het tellen van de collecten voor zowel de kerkrentmeesters alsook voor de diakenen.

Contactpersoon:
W. Verhaar
☏ 0184 – 68 16 85

Pastorie
M. Molenaar
☏ 0184 – 68 36 73

Rehoboth
J. Stam (Lekdijk)
☏ 0184 – 68 58 56

Rehoboth
C.P. van der Velden
☏ 0184 – 79 52 33

Kinderdijk
P. van der Dussen
☏ 078 – 69 13 215

Met het oog op de zorgvuldigheid en continuïteit zijn een aantal taken rond het beheer van kerkelijke gelden verdeeld over verschillende personen die geen deel uitmaken van de colleges. Uiteraard doen zij hun werk wel in opdracht van en onder verantwoording van het college van kerkrentmeesters.

A. Zegelaar (betalingen)
☏ 0184 – 69 1900
[email protected]

J. Wagenaar (administratie)
☏ 0184 – 75 13 58
[email protected]

Het hijsen en strijken van de vlag wordt verzorgd door:

A. Verhaar (Rehoboth)
☏ 0184 – 68 39 82

N. de Bie (Kinderdijk)
☏ 078 – 691 24 39

Het weekprogramma van de klokthermostaat voor de verwarming wordt wekelijks tijdens de wintermaanden geprogrammeerd voor zowel Rehoboth als Kinderdijk door:

J. van der Perk
☏ 0184 – 68 18 87

A. Verhaar
☏ 0184 – 68 39 82

Kosters en beheerders

Voor het algemeen beheer en regulier schoonhouden van de gebouwen zijn de volgende personen aangesteld:

F. Stout (beheerder en koster Rehoboth)
☏ 0184 – 68 40 61
[email protected]
P. Deelen (coördinator vrijwilligers Kinderdijk)
☏ 078 – 691 94 05
[email protected]

Daarnaast zijn de volgende kosters in functie:

Kosters Rehoboth

P. van de Breevaart
☏ 0184 – 68 18 71
M. W. van den Dool
☏ 06 – 39 24 11 83
K. Kok
☏ 06 – 10 03 26 87
C. de Mik
☏ 0184 – 68 35 53

Kosters Kinderdijk

A. de Groot
☏ 06 – 12 73 21 89
P. A. den Ouden
☏ 078 – 691 22 39
P. Pors
☏ 06 – 43 68 22 45
W. Verloop
☏ 06 – 33 20 89 82
P.G. Vonk
☏ 078 – 691 97 60

 

En daarbij als extra beschikbaar voor rouw- en trouwdiensten op werkdagen:

P. van der Dussen
☏ 078 – 69 13 215
A. Verhaar
☏ 0184 – 68 39 82
P.G. Vonk
☏ 078 – 691 97 60

Organisten

A.L.T. Arkeraats
☏ 078 – 69 34 521
P. van der Dussen
☏ 078 – 69 13 215
H. ten Hove
☏ 06 – 55 58 33 94
J. Klop
☏ 0184-76 90 04
E. Simons
☏ 06- 19 47 65 39
I.C.A. Tahaparij
☏ 0184 – 68 30 28
J. Versteeg
☏ 06 – 30 20 70 00

Ledenadministratie

Een goedverzorgde ledenadministratie is voor een gemeente onontbeerlijk. U wordt dan ook vriendelijk verzocht uw verhuizing, binnen de gemeente of naar elders, en/of wijzigingen in de gezinssamenstelling door te geven aan de scriba èn de ledenadministratie.

C. van der Plaat
(Scriba)
☏ 0184 – 68 42 18
[email protected]
Mevr. H. Kooijman – Gorseman
(Ledenadministratie)
☏ 0184 – 68 20 14
[email protected]

Bedrijfshulpverlening

Hulpverlening tijdens de kerkdiensten (BHV)
Eigenlijk zou het beter zijn om term “Hulpverlener Van Dienst” te gebruiken, maar omdat afkorting BHV in het bedrijfsleven algemeen bekend en erkend is, houden we het toch op BHV.
Ten behoeve van de veiligheid van de kerkgangers en op grond van wettelijke eisen is voor beide kerken een BHV (bedrijfshulpverleners) organisatie opgesteld en een calamiteiten-/ontruimingsplan gemaakt. De BHV is vooral gericht op het beschermen van de bezoekers in de kerk en het verlenen van hulp en voorkomen van paniek bij calamiteiten. De hulpverleners hebben de cursus BHV gevolgd en/of zijn in het bezit van een EHBO diploma en/of brandwachtopleiding. De hulpverleners doen dienst volgens een rooster en zitten op een plaats vanwaar ze de kerkzaal kunnen overzien. Men wordt verzocht de aanwijzingen van de hulpverleners stipt op te volgen. In geval van ontruiming leest de kerkrentmeester van dienst dat bericht voor.
Mocht u vanwege uw dagelijks werk over bovengenoemde vaardigheden beschikken en niet op het rooster voorkomen, dan zijn wij u erkentelijk als u zich beschikbaar stelt.

Contactpersoon:

Hendrik-Jan Alblas (coördinator)
☏ 06 – 42 06 46 60

Verhuur van kerkzalen

Voor zover de activiteiten van de eigen gemeente daar ruimte voor laten, is het voor gemeenteleden en elders kerkelijk meelevenden mogelijk om de kerk of de zalen te huren voor een zangavond, trouwdienst, rouwdienst, verjaardag of receptie. In kerkdiensten die niet van de eigen gemeente uitgaan, zijn de gebruikers gehouden aan, voor het gebruik van een kerk redelijke regels. Ook voor het gebruik van de zaalruimten gelden redelijke gebruiksregels voor binnen en buiten.
Voor gebruik van de gebouwen binnen de eigen gemeente wordt een planning met afspraken gemaakt. Omdat deze meestal voor een heel jaar vooruit gemaakt wordt, is het belangrijk om afwijkingen van het normale schema tijdig door te geven.
De gebruiks- en verhuuragenda (voor kerkelijke en overige activiteiten) wordt bijgehouden door:

E. Visser
☏ 0184 – 68 24 25
[email protected]