Kerkenraad

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers. Op dit moment telt de kerkenraad 22 leden, te weten 1 predikant, 13 ouderlingen en 8 diakenen.

De predikant wordt door de kerkenraad voor onbepaalde tijd beroepen en aangesteld. De pastoraal medewerker is door de kerkenraad aangesteld voor onbepaalde tijd en is geen kerkenraadslid.

Kerkenraadsleden worden door de lidmaten gekozen vanuit een door de kerkenraad opgesteld kandidatentweetal. De zittingstermijn van kerken-raadsleden is 4 jaar waarna ze tweemaal herkozen kunnen worden voor een 2e en 3e termijn zodat de maximale zittingstermijn van een kerkenraadslid 12 jaar is.

De predikant en minimaal 3 daarvoor aangewezen kerkenraadsleden vormen samen het moderamen.

Er zijn 4 ouderlingen die tevens zitting hebben in het college van kerkrentmeesters (ouderling-kerkrentmeester).

Correspondentieadres voor de kerkenraad: Purperreiger 56, 2957 NB, Nieuw-Lekkerland via e-mail:  [email protected]

Moderamen

Zoals bijna elk bestuur ook een dagelijks bestuur heeft, zo heeft elke kerkenraad een moderamen. Zo’n moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en zorgt ervoor dat besluiten van de kerkenraad ook worden uitgevoerd. In situaties waarin snel gehandeld moet worden beslist het moderamen en zal dit later verantwoorden aan de kerkenraad. Doorgaans vergadert het moderamen telkens een week voordat de kerkenraad dat doet.

Het moderamen is samengesteld uit de volgende kerkenraadsleden:

Vacant predikant
A.P.A. Oosterlee voorzitter kerkenraad
C. van der Plaat scriba
W. Stam voorzitter college van kerkrentmeesters
J. Kant voorzitter college van diakenen

Ouderlingen

De ouderlingen hebben – samen met de predikant en de diakenen– de zorg over de gemeente als gemeenschap.
Zij zijn geroepen om herderlijk te zorgen voor de gemeenteleden. Het is verder hun roeping om de predikant bij te staan en te waken over de leer die in de kerk verkondigd wordt. Ook het bepalen van het beleid en het bestuur is hun verantwoordelijkheid.

J. A. de Groot (kerkrentmeester)
☏ 0184 – 68 21 01
[email protected]
R. Kesting
☏ 06 55 78 00 53
[email protected] 
W. J. van Meuwen
☏ 06-14 40 52 44
[email protected]
A. K. Noorland
☏ 0184 – 68 40 46
[email protected]
A. P. A. Oosterlee
☏ 0184- 68 33 89
[email protected]
G. J. den Ouden
☏ 0184 – 68 29 28
[email protected]
C. van der Plaat (scriba)
☏ 0184 – 68 42 18
[email protected]
J. Stam (kerkrentmeester)
☏ 06 – 28 90 16 70
[email protected]
Jac. Stam (kerkrentmeester)
☏ 078 – 691 43 32
[email protected]
W. A. Stam (kerkrentmeester)
☏ 06-20 08 85 42
[email protected]
A. Stout
☏ 0184 68 58 67
[email protected]
A. M. Wijland (jeugdouderling)
☏ 06-46 71 50 30
[email protected]
A. G. B. Zegelaar
☏ 06 – 27 84 46 78
[email protected]

Diakenen

De diakenen verzamelen en beheren de gelden voor de diaconie en bieden hulp in financiële en sociale noden. Binnen de eigen kerkelijke gemeente, binnen de eigen woonplaats en wereldwijd. Kijk ook eens in het menu dienen. Contact: met de secretaris [email protected]

J. Kant (voorzitter)
☏ 06 – 46 61 84 67
[email protected]
J. Klerk
☏ 06 – 18 85 36 21
[email protected]
J. van der Perk
☏ 0184 – 68 18 87
[email protected]
P. W. T. Pors
☏ 06 – 43 68 22 45
[email protected]
E. Rozendaal (secretaris)
☏ 0184 – 68 54 97
[email protected]
J. de Ruiter
☏ 06 – 86 67 28 53
[email protected]
T. de Sterke (jeugddiaken)
☏ 06 – 45 64 20 60
[email protected]
G. H. Stegeman (penningmeester)
☏ 0184- 63 23 75
[email protected]