Pastoraat

Pastoraat heeft te maken met pastor ofwel herder-zijn. Het is een prachtige bijbelse metafoor om het werk van predikant, kerkelijk werker, kerkenraadsleden en bezoekbroeders mee aan te duiden. Door middel van pastorale bezoeken willen we het geestelijk welzijn van mensen bevorderen. Pastorale bezoeken worden periodiek ingepland, maar als u behoefte heeft aan gesprek kunt u dat ook zelf aanvragen bij uw wijkouderling, predikant of pastoraal medewerker:

ds. A. van Lingen (predikant)
Middelweg 86
☏ 0184-683377
[email protected]
dhr. J. van Wijngaarden (pastoraal medewerker)
☏ 0184-631099 – 06-42523840
[email protected]

Voorbede en dank

Via de predikant of wijkouderling kan voorbede worden aangevraagd voor de noden en zorgen van gemeenteleden. Deze voorbeden worden zoveel mogelijk door de eigen predikant in het gebed tijdens de kerkdienst gedaan. Verder is het mooi dat er ook voor blijde gebeurtenissen zoals bijv. een geboorte of huwelijksjubileum gedankt kan worden tijdens de kerkdienst.

Huwelijk

Het huwelijk is een door God gewilde, levenslange relatie tussen één man en één vrouw. Als gemeenteleden willen trouwen, en zij willen dat dit huwelijk kerkelijk wordt bevestigd en ingezegend, moeten zij dit vroegtijdig aan hun wijkouderling kenbaar maken, zodat afspraken kunnen worden gemaakt over een  huwelijksgesprek en een trouwdatum. Dit gesprek wordt gevoerd door de predikant en eventueel een ouderling. De huwelijksdienst draagt het karakter van een zondagse kerkdienst.

Heilig avondmaal

Het heilig avondmaal is een van de twee sacramenten.
Tijdens het heilig avondmaal herdenken we het lijden en het sterven van de opgestane Jezus Christus door het eten van brood en het drinken van wijn.
Het avondmaal drukt afhankelijkheid, maar ook verbondenheid met God en met de medegelovigen uit.

Vier keer per jaar wordt het heilig avondmaal gevierd. Toegang tot het heilig avondmaal hebben zij, die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd.
De zondag ervoor wordt een voorbereidingsdienst gehouden. In de voorbereidingsweek vindt er censura morum plaats. Gemeenteleden kunnen tijdens het censura morum mogelijke verhindering voor deelname aan het heilig avondmaal van zichzelf of anderen bespreken met een vertegenwoordiging van de kerkenraad, met de bedoeling die verhindering zo mogelijk weg te nemen. In de week voorafgaand aan de viering van het heilig avondmaal is er een uur van bezinning en gebed.
In de tweede dienst op de avondmaalszondag vindt de dankzegging en nabetrachting plaats.

Heilige doop

Het sacrament van de heilige doop wordt vaak bediend aan de kleine kinderen van de gemeente, maar ook verschillende volwassenen (die nog niet gedoopt zijn en belijdenis van hun geloof willen doen) zijn de afgelopen jaren gedoopt. De heilige doop is een teken en zegel van het verbond dat de God van Israël met ons en onze kinderen wil sluiten.

De doopdiensten worden in het Kontaktblad bekend gemaakt.
Voorafgaand aan de dienst vindt er met de betrokkenen een doopgesprek plaats. Tijdens dit ‘doopbezoek’ wordt het doopformulier of een gedeelte ervan doorgenomen en besproken. Daarnaast zullen tijdens dit gesprek persoonlijke zaken aan de orde komen.

Overlijden

In geval van overlijden van een gemeentelid legt de predikant of wijkouderling een of meerdere rouwbezoeken af. Indien gewenst en mogelijk is, wordt het condoleancebezoek afgesloten met een Bijbelwoord en gebed door de predikant, ouderling of diaken. Als de familie dit wenst, zal voorafgaand aan de begrafenis een rouwdienst worden gehouden, onder leiding van de predikant, vergezeld van een ouderling van dienst. De liturgie van deze dienst wordt in onderling overleg vastgesteld.

(Huis)bezoeken

In onze gemeente bezoeken de wijkouderlingen en wijkdiakenen de gemeenteleden in principe één keer per twee jaar (huisbezoek). Tijdens het huisbezoek wordt gevraagd naar de geestelijke welstand, maar wordt er ook gesproken over materiële zaken en het welzijn van de gemeenteleden. Iedere wijkouderling/wijkdiaken is belast met het toezicht op het geestelijk welzijn van de in zijn wijk wonende gemeenteleden. Daarnaast zijn er ook zogenaamde pastorale bezoeken. Te denken valt onder meer aan verjaardagsbezoek, ziekenbezoek en bezoek bij overlijden van een geliefde. Deze pastorale bezoeken behoren bij de taak van de wijkouderling, predikant of pastoraal werker. Uiteraard kan daarnaast iedereen die behoefte heeft aan een pastoraal bezoek, contact opnemen met de predikant/wijkouderling. Voor verjaardagsbezoeken geldt dat gemeenteleden die 70 jaar of ouder zijn een bezoek mogen verwachten van de pastoraal medewerker of de predikant.