Privacy

Privacyverklaring van de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg (HGKM)

Persoonsgegevens

Als u lidmaat van de HGKM bent worden door ons persoonsgegevens van u bijgehouden.
Het gaat om de volgende gegevens:

Voor- en achternaam
Geslacht
Burgerlijke staat
Adresgegevens
Telefoonnummer

De manier waarop wij als HGKM omgaan met deze persoonsgegevens moet vanaf 25 mei 2018 met het oog op uw privacy voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verordening worden de rechten voor u als lidmaat van de HGKM, van wie gegevens worden bijgehouden sterker terwijl tegelijkertijd de verplichtingen voor de HGKM om uw persoonlijke gegevens te verwerken ook toenemen.

Uitgangspunten

In deze privacyverklaring van de HGKM geven wij aan hoe wij met de nieuwe regelgeving omgaan. De volgende uitgangspunten zijn hierbij van belang:

De HGKM gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De norm is dat lidmaten van de HGKM er recht op hebben dat hun gegevens niet leiden tot ongewenste ‘publiciteit’, dat wil zeggen dat ze niet publiek bekend worden of kunnen worden zonder uw toestemming.

Omdat we als HGKM met elkaar een gemeenschap vormen, worden uw gegevens gebruikt voor binnenkerkelijke activiteiten wanneer sprake is van een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar ook dan dient dit door ‘passende waarborgen’ te zijn omgeven. Zo is iedereen, die met gegevens werkt van de kerk gehouden tot geheimhouding. Dat wil zeggen dat iemand in welke hoedanigheid dan ook bijvoorbeeld als vrijwilliger, medewerker of kerkenraadslid een geheimhoudingsplicht heeft.

De HGKM mag uitsluitend die persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en delen, die nodig zijn voor het doel waarvoor ze dienen.

Wat betekent dit nu concreet?

Op de openbaar toegankelijke website van de HGKM worden slechts de namen, e-mailadressen en telefoonnummers vermeld van diegenen, die een functie binnen de HGKM vervullen.

Persoonlijke informatie in de kerkbode m.b.t. ziekte en pastorale zorg worden alleen na mondelinge toestemming in het weekblad gezet en dit blad wordt alleen verspreid onder de abonnees.

In principe zullen geen foto’s van personen op het openbare gedeelte van de website of tijdens een publiek toegankelijke kerkdienst worden vertoond tenzij u daar toestemming voor verleent.

Voor het indienen van namen bij een ambtsdragerverkiezing zal bij het weekblad een namenlijst worden gevoegd met de roepnaam, achternaam, adres en leeftijd van alle mannelijke belijdende leden.

Indien de HGKM uw persoonsgegevens beschikbaar stelt aan een externe partij bijvoorbeeld aan een administratiekantoor dat de salarisadministratie of de financiële administratie verzorgt dan wordt met de externe partij door de HGKM een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de rechten en verplichtingen worden geregeld met het oog op de privacy van de gebruikte persoonsgegevens.

Klachten

Mocht u vragen en/of klachten hebben over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die belast is met de handhaving van de AVG.