Privacy

Privacyverklaring van de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg (HGKM)

Persoonsgegevens

Als u lidmaat van de HGKM bent worden door ons persoonsgegevens van u bijgehouden.
Het gaat om de volgende gegevens:

Voor- en achternaam
Geslacht
Burgerlijke staat
Adresgegevens
Telefoonnummer

De manier waarop wij als HGKM omgaan met deze persoonsgegevens moet vanaf 25 mei 2018 met het oog op uw privacy voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verordening worden de rechten voor u als lidmaat van de HGKM, van wie gegevens worden bijgehouden sterker terwijl tegelijkertijd de verplichtingen voor de HGKM om uw persoonlijke gegevens te verwerken ook toenemen.

Uitgangspunten

In deze privacyverklaring van de HGKM geven wij aan hoe wij met de nieuwe regelgeving omgaan. De volgende uitgangspunten zijn hierbij van belang:

De HGKM gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De norm is dat lidmaten van de HGKM er recht op hebben dat hun gegevens niet leiden tot ongewenste ‘publiciteit’, dat wil zeggen dat ze niet publiek bekend worden of kunnen worden zonder uw toestemming.

Omdat we als HGKM met elkaar een gemeenschap vormen, worden uw gegevens gebruikt voor binnenkerkelijke activiteiten wanneer sprake is van een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar ook dan dient dit door ‘passende waarborgen’ te zijn omgeven. Zo is iedereen, die met gegevens werkt van de kerk gehouden tot geheimhouding. Dat wil zeggen dat iemand in welke hoedanigheid dan ook bijvoorbeeld als vrijwilliger, medewerker of kerkenraadslid een geheimhoudingsplicht heeft.

De HGKM mag uitsluitend die persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en delen, die nodig zijn voor het doel waarvoor ze dienen.

Wat betekent dit nu concreet?

Op de openbaar toegankelijke website van de HGKM worden slechts de namen, e-mailadressen en telefoonnummers vermeld van diegenen, die een functie binnen de HGKM vervullen.

Persoonlijke informatie in de kerkbode m.b.t. ziekte en pastorale zorg worden alleen na mondelinge toestemming in het weekblad gezet en dit blad wordt alleen verspreid onder de abonnees.

In principe zullen geen foto’s van personen op het openbare gedeelte van de website worden vertoond tenzij u daar toestemming voor verleent.

Voor het indienen van namen bij een ambtsdragerverkiezing zal bij het weekblad een namenlijst worden gevoegd met de roepnaam, achternaam, adres en leeftijd van alle mannelijke belijdende leden.

Indien de HGKM uw persoonsgegevens beschikbaar stelt aan een externe partij bijvoorbeeld aan een administratiekantoor dat de salarisadministratie of de financiële administratie verzorgt dan wordt met de externe partij door de HGKM een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de rechten en verplichtingen worden geregeld met het oog op de privacy van de gebruikte persoonsgegevens.

Livestream

Voor het uitzenden van kerkdiensten zijn de onderstaande regels van toepassing.

  1. De HGKM zendt de kerkdiensten live uit met geluid en beeld via www.youtube.com. De beelden bevatten in de regel een totaalbeeld van de binnenkomst van de gemeenteleden, de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum en als afsluiting een totaalbeeld van de vertrekkende gemeenteleden.
  2. De opnames dienen voor mensen die niet naar de kerk toe kunnen komen. Ten slotte draagt het uitzenden van kerkdiensten bij aan het missionaire doel van de gemeente, namelijk zoekers en belangstellenden in contact brengen met het Evangelie.
  3. Uitzendingen zijn tot minimaal éen maand en maximaal twee maanden na de dienst voor iedereen beschikbaar via www.youtube.com. Uitzendingen ouder dan een jaar worden definitief verwijderd.
  4. In het gebouw van de HGKM wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt dat de kerkdiensten opgenomen en vertoond zullen worden via internet.
  5. Bezoekers worden niet zonder directe reden in close-up opgenomen.
  6. Bezoekers die niet in beeld willen komen kunnen plaatsnemen in de opname-vrije zone. Dit betreft de achterzaal. Dit wordt tevens in de hal van de kerk vermeld.
  7. Bij de gemeenteleden is inmiddels algemeen bekend dat kerkdiensten publiek worden uitgezonden. Personen die genoemd willen worden tijdens de afkondigingen en voorbeden zijn daarvan op de hoogte.
  8. Gemeenteleden die belijdenis doen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers en andere uitvoerenden in een kerkdienst die niet in beeld willen komen kunnen dit bij de scriba aangeven. Als er geen toestemming is wordt een totaalbeeld getoond.
  9. Gastpredikanten worden van tevoren ingelicht dat de dienst wordt uitgezonden. Zij hebben de mogelijkheid om aan te geven dat de uitzending direct na de dienst wordt verwijderd.
  10. Problemen of bezwaren tegen specifieke uitzendingen kunnen worden gemeld bij de scriba.

Klachten

Mocht u vragen en/of klachten hebben over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die belast is met de handhaving van de AVG.